Dịch vụ

Dịch vụ tư vấn pháp chế về hàng hải

1.Tư vấn, Phổ biến các quy định và pháp luật về hàng hải trong việc thuê, mua tàu trong nước và quốc tế.
2. Tham gia điều tra tai nạn, sự cố và khiếu nại hàng hải
3. Theo dõi và giám sát việc khắc phục các sự không phù hợp và tình huống nguy hiểm
4. Thường xuyên cập nhật các thông tin về pháp chế và an toàn hàng hải
5. Kiểm tra giám sát các yêu cầu về cung cấp tài liệu, ấn phẩm và hải đồ cho tàu
6. Theo dõi và duy trì hiệu lực các giấy chứng nhận của tàu
7. Tham gia đánh giá an toàn, an ninh và lao động hàng hải

Dịch vụ tư vấn pháp chế về hàng hải
Dịch vụ tư vấn pháp chế về hàng hải

Dịch vụ tư vấn pháp chế về hàng hải

1.Tư vấn, Phổ biến các quy định và pháp luật về hàng hải trong việc thuê, mua tàu trong nước và quốc tế.
2. Tham gia điều tra tai nạn, sự cố và khiếu nại hàng hải
3. Theo dõi và giám sát việc khắc phục các sự không phù hợp và tình huống nguy hiểm
4. Thường xuyên cập nhật các thông tin về pháp chế và an toàn hàng hải
5. Kiểm tra giám sát các yêu cầu về cung cấp tài liệu, ấn phẩm và hải đồ cho tàu
6. Theo dõi và duy trì hiệu lực các giấy chứng nhận của tàu
7. Tham gia đánh giá an toàn, an ninh và lao động hàng hải

TRUNG KIEN LOGISTICS NIỀM TIN VÀ PHÁT TRIỂN

    Contact Me on Zalo